Валютын ханш ба үнэ

Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт болон валютын ханшны монторинг
1. Валютын ханш
КОВИД-19 цар тахлын үеийн валютын ханшны өөрчлөлтийг дараах графикаас харж болно.

Эх сурвалж: Монгол банк
2. Хэрэглээний үнийн индекс
2018 оны байдлаар Улаанбаатар хотын хэрэглээний сагс нийт 12 бүлгийн 344 бараа, үйлчилгээнээс, аймгийн сагс нийт 12 бүлгийн 238 бараа, үйлчилгээнээс бүрдэж байна. /Бараа бүрийн үнийн динамикийг харахын тулд бараа тус бүр дээр харж дарж харна уу/.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
3. Гол нэрийн барааны үнэ
Энэхүү гол нэрийн бараанд бид нийт 23 барааг сонгон авсан. Бараа бүрийн үнийн динамикийг харахын тулд бараа тус бүр дээр харж дарж харна уу.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
Вэбсайтын тухай
Монгол дахь НҮБ нь Финтек Солюшнс ХХК-тай хамтран COVID-19-ийн бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийн талаар эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг ‘бодит цаг хугацаанд’ хянах, COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь дэмжих шийдлийг тодорхойлох төслийг эхлүүлжээ. Төслийн зорилго нь COVID-19 цартахлын үеэр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаархи мэдээлэл, ард иргэд, бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг цаг тухайд нь мэдээллээр хангах явдал юм. Мэдээллийг ДЭМБ болон Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас цаг тухайд нь гаргаж өгдөг.