Хөдөлгөөнт байдал

КОВИД-19 цар тахлын хөдөлгөөний чиг хандлагад үзүүлэх нөлөөллийн мониторинг
Хүн амын хөдөлгөөнт байдлын динамик нь КОВИД-19 цар тахлын хол хорионы арга хэмжээтэй шууд уялдаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

1. Суурин /орон гэртээ/ байх хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
2. Цэцэрлэгт хүрээлэн, паркын хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
3. Хүнсний дэлгүүр ба эмийн сан дахь хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
4. Жижиглэн худалдаа, амралтын газрын хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
5. Ажлын байран дахь хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
6. Транзит тээврийн хөдөлгөөний өөрчлөгдсөн хувь
Эх сурвалж: GOOGLE | COVID-19 Олон нийтийн хөдөлгөөний тайлан
Шинэчлэгдсэн: 2021.12.31
Вэбсайтын тухай
Монгол дахь НҮБ нь Финтек Солюшнс ХХК-тай хамтран COVID-19-ийн бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийн талаар эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг ‘бодит цаг хугацаанд’ хянах, COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь дэмжих шийдлийг тодорхойлох төслийг эхлүүлжээ. Төслийн зорилго нь COVID-19 цартахлын үеэр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаархи мэдээлэл, ард иргэд, бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг цаг тухайд нь мэдээллээр хангах явдал юм. Мэдээллийг ДЭМБ болон Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас цаг тухайд нь гаргаж өгдөг.