Ковид-19 цар тахлын үеийн Монгол Улсын нөхцөл байдал

Нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал

Ковид-19

КОВИД-19-ийн тохиолдлын Монгол Улс болон Олон улсын өдөр тутмын мэдээлэл

Иргэдэд үзүүлэх нөлөө

Хүн амын судалгааны үр дүн
Шинэчлэгдсэн 2023.12.06

Бизнест үзүүлэх нөлөө

КОВИД- 19 цар тахлын талаарх мэдээ мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн 2023.12.06

Үнэ, ханш

Бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт

Цар тахлын үеийн хөл хорионы арга хэмжээ хүн ам, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд нөлөөлсөн байдал
КОВИД-19-ийн талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дурдагдсан мэдээлэл


КОВИД-19 цар тахалтай холбоотой Засгийн газрын шийдвэрүүд

КОВИД-19-тэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зориулсан ард иргэдийн, хувийн хэвшлийн болон олон улсын хандив, тусламж

Монгол дахь COVID-19-ийн талаархи бусад мэдээлэл
Вэбсайтын тухай
Монгол дахь НҮБ нь Финтек Солюшнс ХХК-тай хамтран COVID-19-ийн бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийн талаар эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг ‘бодит цаг хугацаанд’ хянах, COVID-19-ийн хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь дэмжих шийдлийг тодорхойлох төслийг эхлүүлжээ. Төслийн зорилго нь COVID-19 цартахлын үеэр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаархи мэдээлэл, ард иргэд, бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг цаг тухайд нь мэдээллээр хангах явдал юм. Мэдээллийг ДЭМБ болон Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас цаг тухайд нь гаргаж өгдөг.